Mokymo programos
Filosofija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V50005
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filosofijos bakalaurus, filosofijos ir etikos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: ekonomika, informatika, kalbos kultūra ir specialybės kalba, meninis ugdymas ir praktinis meno pažinimas, politologija ir sociologija, sveikatos ugdymas, užsienio kalba; studijų pagrindų dalykai: filosofijos istorija, logika, ontologija, antikinė ir viduramžių etika, egzistencinė etika, racionalistinė ir postmodernistinė etika, rytų filosofija ir etika, epistemologija, fenomenologijos įvadas ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: istorijos filosofija, Lietuvos filosofijos istorija, socialinė filosofija, religijos filosofijos įvadas, Popperio seminaras, Sartre'o seminaras, filosofijos ir etikos didaktika bei mokymo metodikos ir kt. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, filosofijos bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, didaktikos ir profesinių įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama dalyko didaktikos, pedagogikos ir psichologijos baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filosofijos bakalauro laipsnis ir filosofijos bei etikos mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti filosofijos ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Filosofijos ir etikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filosofijos bakalaurais, filosofijos ir etikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filosofijos bakalauro, filosofijos ir etikos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofijos ir etikos mokytoju.
Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofijos ir etikos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones suvokti ir paaiškinti filosofijos istorijos, etikos, logikos, politinės ir socialinės tikrovės problemas, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti filosofijos ir etikos būrelius vaikų ugdymo centruose bei mokyklose, ugdyti loginį, analitinį ir kritinį vaikų mąstymą, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti filosofijos olimpiadas, konkursus;
- žinoti įvairius ugdymo metodus, mokymo ir ugdymo planų, programų rengimo, praktinio darbo organizavimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą.
Filosofijos bakalauro, filosofijos ir etikos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą.
Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofijos ir etikos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filosofijos bakalauro, filosofijos ir etikos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2013-02-21

LEU SMF Filosofija

2013-02-21

Nuo 2012 m. Filosofijos katedra siūlo bakalaurų studijų programoje pasirinkti vieną iš trijų specializacijų: · Filosofija (Politinės –socialinės filosofijos specializacija) Ši specializacija filosofijos programoje apjungia du aspektus: akademiškai nuoseklias klasikinės filosofijos studijas ir teorinę-praktinę socialinių bei politinių idėjų refleksiją.. Specialiose disciplinose aptariamos filosofinio ideologijų pagrindimo galimybės, nagrinėjamos politikos, ekonomikos, religijos ir istorijos idėjų transformacijos. · Filosofija (Praktinės filosofijos specializacija) Šios studijos apjungia du aspektus. Viena vertus, studentai išklauso platų filosofijos istorijos kursą ir įgyja akademiškai solidų filosofinį išsilavinimą. Kita vertus, praktinės filosofijos specializacija orientuoja filosofijos bei etikos disciplinas į filosofijos kaip gyvenimo būdo koncepciją. Specializacijos disciplinos akcentuoja filosofijos kaip intelektualiosios terapijos tradiciją, domisi filosofinio šiuolaikinių medijų procesų apmąstymo galimybėmis, filosofijos ir literatūros, filosofijos ir kultūros santykio problemomis. · Filosofija (Filosofijos ir psichologijos specializacija) Filosofijos ir psichologijos specializacija akcentuoja galimybę analizuoti psichologinių bei filosofinių disciplinų dermę plačiame praktinės filosofijos kontekste. Specializacijos disciplinos orientuotoja į filosofijos ir psichologijos mokslų santykį, analizuoja filosofinio mąstymo paradigmų transformaciją, pagrindžiant interpretacijos, komunikacijos, mokymo, mokymosi, aiškinimo bei supratimo mechanizmus, tyrinėja filosofijos ir psichoanalizės, filosofinio kūrybinių procesų apmąstymo galimybes. Patirtis liudija, kad kai kurie mūsų studentai iš tiesų susidomi filosofija ir pasirenka ją kaip tolimesnį savo likimą. Vieniems tampa įdomu dėstyti filosofinę etiką ir filosofiją mokykloje, kiti nori tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje. Dar kiti ima reikštis kultūrinėje spaudoje. Jau turime dėstytojų, kurie baigę mūsų specialybės magistro studijas, yra parengę ir apgynę daktaro disertacijas, dėsto ir kituose universitetuose.