Mokymo programos
Taikomoji matematika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G10002
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius matematikos, informatikos, inžinerijos, ekonomikos žinių ir gebėjimų, kurios reikalingos techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždaviniams spręsti, sudaryti bei taikyti šių sistemų matematinius modelius, gebančius dirbti projektavimo, modeliavimo ar panašaus pobūdžio darbą susijusį su matematikos ir programinės įrangos taikymu pramonėje, draudime, versle ir prekyboje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, mikro- ir makroekonomiką, komunikavimo, vadybos ir teisės pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, kompiuterinę grafiką, matematikos programinę įrangą, tikimybių teoriją ir statistiką, algebrines struktūras, funkcinę analizę; bei specialaus lavinimo dalykus: matematinę logiką, atsitiktinius procesus, duomenų bazes, duomenų analizę, matematinius sistemų modelius, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Stochastinių sistemų ir kompiuterinės analizės (duomenų bazių valdymo sistemas, taikomuosius atsitiktinių procesų modelius, programavimo inžineriją, aptarnavimo sistemų modelius).
2. Verslo sistemų matematinio modeliavimo (rizikos teoriją verslo sistemose, investicijų matematiką, lošimų teoriją).
Iš viso studijuojami 42 dalykai.
Praktika atliekama įmonėse, tyrimų institutuose bei universitetuose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama įmonės struktūra, valdymu ir veikla; analizuojami su įmonės veikla susiję gamtos, socialiniai, ekonominiai reiškiniai ir sudaromi šių reiškinių matematiniai modeliai, įgijami gebėjimai atrinkti naujas ir reikšmingas įmonei matematikos tyrimų ir plėtros problemas, planuoti, projektuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu, parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos realioms problemoms spręsti, taikyti algoritmus sprendžiant praktinius uždavinius, efektyviai taikyti informacines technologijas (įskaitant programavimo kalbas) matematikos uždaviniams spręsti bei kurti kompiuterines programas techninių, draudimo ir kitų verslo sistemų matematiniams modeliams tirti, ieškoti ir tvarkyti informaciją, apibendrinti ir pagrįsti išvadas, veiksmingai bendrauti su įvairių sričių specialistais ir dirbti grupėje, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus tiek specialistams, tiek nespecialistams, išmokstama planuoti darbus, pakankamai savarankiškai įsisavinti naujas žinias ir gebėjimus, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios matematikos studijų programą, studijas galima tęsti matematikos arba statistikos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Taikomosios matematikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti matematikos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, modeliavimo ar panašaus pobūdžio darbą susijusį su matematikos ir programinės įrangos taikymu pramonėje, draudime, versle ir prekyboje.
Asmuo, įgijęs matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti, projektuoti ir atlikti tyrimus, pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu; teikti ataskaitas, koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę;
  • gebės valdyti ir pritaikyti matematikos metodus ir informacines technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti gamtos, socialinius ir ekonominius reiškinius bei sudaryti šių reiškinių matematinius modulius;
  • gebės numatyti parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos realių problemų sprendimui; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti matematikos teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti matematikos, informatikos, inžinerijos ir ekonomikos žinias, pagrįstas naujų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti teorines žinias, sprendžiant techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės ir optimalaus valdymo uždavinius;
  • gebės taikyti naujausias matematikos ir matematinių modelių pritaikymo žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti matematikos taikymų žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos krypties studijų programas.
Norintiems siekti matematikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, modeliavimo, analitiko ar panašaus pobūdžio darbą susijusį su matematikos ir programinės įrangos taikymu pramonėje, draudime, versle ir prekyboje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju