Mokymo programos
Taikomoji fizika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F30007
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius dalykinių klasikinės ir šiuolaikinės fizikos, matematikos, chemijos, informatikos, elektrotechnikos, elektronikos, kietojo kūno, paviršiaus, medžiagų fizikos, optikos, mikrotechnologijų, metrologijos ir medžiagų analizės žinių, gebančius kurti fizikines technologijas, taikyti fizikinių matavimų metodus, atlikti fizikinius tyrimus, savarankiškai atlikti fizikinių technologijų taikymo, projektavimo užduotis, kūrybiškai dirbti su kompiuterine įranga, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas aukštosiose technologijose, gebančius dirbti projektavimo, modeliavimo, technologinį, konsultacinį, tiriamąjį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, mikro- ir makroekonomiką, komunikavimo, vadybos ir teisės pagrindus, kalbas, studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacinių technologijų pagrindus, chemiją, fiziką, kompiuterinę grafiką, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, teorinę elektrotechniką, žmogaus saugą, bei specialaus lavinimo dalykus: elektronikos pagrindus, fizikinio eksperimento metodologiją ir kompiuterizavimą, fizikinius analizės metodus, vakuumo fiziką ir techniką, mikrotechnologijos fizikinius pagrindus, paviršiaus ir paviršinių reiškinių fiziką, bangolaidinę optiką, magnetinių reiškinių fiziką, metalų ir lydinių fiziką, fizikinę akustiką, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojami 44 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jų metu susipažįstama su konkrečios įmonės, instituto, padalinio struktūra, valdymu, darbo organizavimu, perspektyva, gilinamos žinios apie šiuolaikines fizikines technologijas, įgyjami praktiniai įgūdžiai dirbti su technologine įranga, analizuoti darbo rezultatus, juos užrašyti bei dokumentuoti, gilinami gebėjimai formuluoti sprendžiamas problemas, planuoti darbo atlikimą, parinkti tyrimo įrangą, atlikti patikimus matavimus, įgyjami gebėjimai prisitaikyti darbo kolektyve ir žodinio bendravimo įgūdžiai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios fizikos studijų programą, studijas galima tęsti fizikos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Taikomosios fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, modeliavimo, technologinį, konsultacinį, tiriamąjį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti fizikines technologijas bei fizikinių matavimų metodus; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; taikyti technologijas, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus fizikinių matavimų ir technologijų srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines ir praktines fizikos žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje teorines žinias, pagrįstas fizikos fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti fizikos teorines žinias, būtinas naujų technologijų kūrimui ir įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias fizikos ir fizikinių technologijų srities mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti fizikos žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos krypties studijų programas.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, inžinerinį darbą projektavimo, modeliavimo, technologinį, konsultacinį, tiriamąjį darbą įmonėse ir organizacijose.

 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju