Mokymo programos
Transporto ir specialieji statiniai Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H21001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius spręsti energetikos ir transporto statinių projektavimo bei statybos problemas, taikyti modernias statinių konstrukcijų projektavimo bei statybos technologijas, organizuoti ir valdyti šių statinių statybos procesus, technologijos ir darbų organizavimo reglamentus vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, racionaliai naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, etiką, inžinerinę psichologiją, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: chemiją, fiziką, matematiką, informacines technologijas, mechaniką, medžiagotyrą; specialybinius dalykus: statinių architektūrą, statybines konstrukcijas, statybinę mechaniką, gruntų mechaniką, statinių kompiuterinio projektavimo pagrindus, statinių inžinerines sistemas, transporto statinius ir miestų planavimą, statybos procesų technologijas ir kitus dalykus pagal pasirinktą specializaciją: būsimieji energetikos statinių specializacijos bakalaurai studijuoja plienines ir gelžbetonines energetikos statinių konstrukcijas, aukštuosius gelžbetoninius statinius, metalinius bokštus, talpyklas ir vamzdynus; būsimieji transporto statinių specializacijos bakalaurai studijuoja plieninius tiltus ir jų konstrukcijų sistemas, gelžbetoninius transporto statinius ir jų perdangas, automobilių kelius ir geležinkelius, iš anksto įtemptąsias tiltų ir viadukų konstrukcijas ir kt. Iš viso studijuojama 51 dalykas.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomoji ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų trukmė – 11 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami organizavimo ir vadovavimo energetikos ir transporto statinių statybos bei priežiūros procesams ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus energetikos ir transporto statybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Energetikos ir transporto statybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti statybos inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti energetikos ir transporto statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti ir vertinti patikimus techninius sprendimus, disponuoti reikalinga informacija tokiems statiniams projektuoti, taikyti naujas statinių konstrukcijų projektavimo kompiuterines programas, valdyti energetikos ir transporto statinių projektavimo procesus, organizuoti tokių statinių statybos darbų organizavimo procesus, atrinkti racionalias jų statybos technologijas, valdyti energetikos ir transporto statinių statybos priežiūros procesus, racionaliai ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, tirti statinių ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosauginius projektus, užtikrinti priešgaisrinę ir darbų saugą ir sveikatą, užtikrinti naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų plėtrą bei naujų statybos technologijų kūrimą
- žinoti naujausius energetikos ir transporto statinių konstrukcijų sprendimus, moderniausias jų skaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias tokių statinių statybos organizavimą technologijas, joms keliamus reikalavimus, Europos sąjungos ir Lietuvos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos ir sveikatos reikalavimus
- mokėti analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo ir kitų darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais
Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti projektuotojais, statybos darbų vadovais statybos organizacijose bei firmose, statybos projektavimo įmonėse, statybos priežiūros institucijose, miestų bei rajonų savivaldybėse, mokslo tyrimo institucijose ir mokymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju