Mokymo programos
Taikomoji ekologija
Valstybinis kodas: 61203B105
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti šalies ūkiui kompetentingus specialistus, plataus profilio ekologijos ir aplinkotyros specialistus, gebančius integruotis į vidaus darbo rinką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kultūros istoriją, teisės pagrindus, psichologiją, specialybės užsienio kalbą, filosofijos pagrindus ir kt.; studijų pagrindų dalykus: ekologijos ir aplinkotyros įvadą, mikrobiologiją ir mikologiją, bendrąją chemiją, fizinę geografiją, augalų ir gyvūnų sistematiką, aplinkos chemiją ir kt.; specialybės dalykus: aplinkos tyrimo metodus, kraštovaizdžio ekologiją, atmosferos ekologiją, atliekų tvarkymą, nuotekų valymą, poveikio aplinkai vertinimą ir kt. Iš viso studijuojama 59 dalykai.
Vykdoma vasaros lauko praktika. Praktinės studijos vyksta universiteto praktinio mokymo bazėje, saugomose teritorijose, gamybinėse organizacijose. Praktinių studijų trukmė - 520 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologijos ir aplinkotyros specialistais.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kritiškai vertinti susiformavusius skirtumus gamtinėje ir urbanizuotoje aplinkoje, taikyti įgytas žinias praktikoje, nustatyti ir analizuoti problemas bei planuoti jų sprendimo priemones, organizuoti aplinkos tyrimų ir projektų rengimą;
- žinoti gyvybinių reiškinių ir procesų sandarą bei veikimą, geosistemų bendrąsias charakteristikas, jose vykstančius procesus, aplinkos taršos šaltinius ir ekologinės toksikologijos pagrindus, gamtos objektų tarpusavio ryšius ir sąveiką, tyrimų bei planavimo metodikas;
mokėti dirbti su informacinėmis aplinkotyros technologijomis, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios ekologijos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami.
Įgiję ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekologijos ir aplinkotyros specialistais aplinkos apsaugos valstybės ir savivaldybių institucijose, rezervatuose, regioniniuose parkuose, įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju