Mokymo programos
Meno istorija
Valstybinis kodas: 61203H103
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti, menotyros bakalaurus, meno istorijos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir dailės mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su dailės srities gebėjimais.
Būsimieji meno istorijos mokytojai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofiją, ekonomiką, lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, meninį ugdymą, politologiją ir sociologiją, sveikatos ugdymą, užsienio kalbą, informatiką ir specialybinius dalykus: bendrąją estetiką, dailėtyrą, kūrinio analizę, šiuolaikinį meną ir estetiką, kompozicijos, piešimo, media pagrindus, senovės, Viduramžių, Renesanso ir kitų epochų dailės ir architektūros istoriją, XX a. architektūrą, urbanistiką ir dailės istoriją, Lietuvos dailės ir architektūros istoriją, lietuvių liaudies dailę, meno teoriją bei kritiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas meno muziejuose, dailės studijose universitete ir pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, meno istorijos įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus menotyros bakalaurantūros, meno istorijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Meno istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti menotyros bakalaurais, meno istorijos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros bakalauro laipsnis ir meno istorijos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti meno istorijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs menotyros bakalauro laipsnį ir meno istorijos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones menotyros ir meno istorijos dalykų (taikomosios dailės, dailėtyros, kūrinio analizės, senovės, Viduramžių, Renesanso ir kitų epochų dailės ir architektūros istorijos, XX a. architektūros ir dailės istorijos, Lietuvos dailės ir architektūros istorijos, lietuvių liaudies dailės, meno teorijos bei kritikos pagrindų), piešimo, kompozicijos, darbo kompiuterinėmis programomis pagrindų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti meno istorijos būrelius vaikų studijose, mokyklose, ugdyti meninį vaikų skonį, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti meno istorijos konkursus ir projektus;
- žinoti meno kūrinio analizės būdus, raiškos priemones, parodų bei renginių organizavimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą.
Menotyros bakalauro laipsnį ir meno istorijos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal meno istorijos studijų programą.
Norintiems siekti menotyros bakalauro laipsnio ir meno istorijos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti meno istorijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros bakalauro laipsnį ir meno istorijos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti meno istorijos mokytoju bendrojo lavinimo ir meno mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju