Mokymo programos
Menotyra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U90003
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti menotyros bakalaurus, menotyrininkus, gebančius panaudoti menotyros žinias praktikoje, atlikti įvairių meno šakų (dailė, architektūra, teatras, kinas, muzika, fotografija, šokis) menotyrinių objektų tyrimus, vertinti menų reiškinius įvairiuose kontekstuose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji menotyros bakalaurai, menotyrininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: lietuvių valstybės ir visuomenės raidą, lietuvių kalbos kultūrą, psichologiją, logiką, ekonomiką, informatiką, anglų kalbą ir specialybinius dalykus: dailėtyros, architektūrologijos, teatrologijos pagrindus; pasaulio ir Lietuvos dailės, architektūros, teatro, kino, muzikos, fotografijos, dizaino istoriją; šiuolaikinį Lietuvos meną; estetiką ir meno filosofiją; menotyros stilistiką bei metodiką; parodų organizavimą ir analizę.
Praktinės studijos vyksta keliais etapais: šokio, teatro, tapybos, grafikos ir skulptūros praktika. Praktinių studijų trukmė - 10 kreditų. Jų metų įtvirtinami ir tobulinami meno kūrinių vertinimo, parodų ir kultūrinių renginių organizavimo ir kt. gebėjimai.
Menotyros studijos baigiamos baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus menotyros bakalaurantūros, menotyros studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros bakalauro, menotyrininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti menotyrininko darbą.
Asmuo, įgijęs menotyrininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti panaudoti teorines menotyros žinias praktikoje, atlikti įvairių meno šakų (dailė, architektūra, teatras, kinas, muzika, fotografija, šokis) menotyrinių objektų tyrimus, profesionaliai analizuoti, vertinti bei interpretuoti dailės, teatro, architektūros, kino, fotografijos bei kitų menų reiškinius lokaliame (meninės mokyklos, regiono) ir platesniuose kontekstuose, taikyti humanitarinių mokslų metodus meno objektų analizėje, kritiškai vertinti šiuolaikinio meno reiškinius bei procesus ir pristatyti juos visuomenei, perteikti menotyrines žinias plataus profilio humanitarinėje veikloje, kūrybiškai spręsti teorines ir praktines menotyros problemas, įvertinti meninės vertės požiūriu atskirus meno objektus ir kultūrinius reiškinius praktikoje
- žinoti Lietuvos ir pasaulio meno istoriją bei šiuolaikinio meno procesus, kaip pritaikyti teorines menotyros žinias praktinėje veikloje, rašyti menotyrinius tekstus, atlikti menotyrinius tyrimus ir meno objektų vertinimą, organizuoti parodas ir kultūrinius renginius, praktiškai spręsti teorines ir praktines menotyros problemas;
gebėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, kritiškai ir analitiškai mąstyti, sklandžiai išreikšti savo mintis žodžiu ir raštu .
Menotyros bakalauro, menotyrininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose ir menų akademijose, vykdančiose studijas pagal menotyros studijų programą.
Norintiems siekti menotyros bakalauro, menotyrininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti menotyrininku nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros bakalauro, menotyrininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti meno kritikais, menotyrininkais, kuratoriais dailės ir parodų galerijose, muziejuose, teatruose, dirbti organizacinį darbą dailės ir teatro įstaigose, kultūrinėse organizacijose, fonduose, festivaliuose, išklausę papildomus pedagogikos kursus, dirbti meno dalykų mokytojais () gimnazijose bei mokyklose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūrinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju