Nepatvirtinti rašto darbai
Turinys Įvadas.....................................................................................................4. I. Politinės veiklos samprata Nikolo Makiavelio veikaluose: Valdovas ir Samprotavimai apie pirmąją Tito Livijaus...
Filosofija   
Turinys Įžanga 2 Helenizmo epocha. Epikūrininkai ir stoikai 3 Malonumo ir dorybės etika 4 Epikūro pažiūros. Hedonizmas ir gyvenimo džiaugsmas 7 Priemonės laimei pasiekti 9 Išvados 11 Literatūra 12 Įžanga Graikų...
Filosofija   
Visuomenė
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1.VISUOMENĖS SAMPRATA, POBŪDIS IR FUNKCIJOS 4 2. BENDRUOMENĖ 5 3. SOCIALINĖ ORGANIZACIJA 6 4. VALSTYBĖ, VALDŽIA 7 5. SOCIALINĖ KONTROLĖ IR VISUOMENINĖS DISFUNKCIJOS. DEVIACIJA 8 6. KARAS IR KARIŠKIAI 10 7...
Filosofija   
Untitled Pragmatizmo filosofinė kryptis padarė didelį perversmą ugdymo teorijoje ir praktikoje. Pragmatizmo filosofija paremtas ugdymas skatina ieškoti ir veikti taip, kad...
Filosofija   
2004 VILNIUS Turinys Įvadas 3 1.Tiesos koncepcijos 4 1.1.Klasikinė koncepcija 4 1.2.Neklasikinė koncepcija 4 1.3.Akivaizdumo teorija 4 1.4.Loginės darnos (koherencinė) teorija 4 1.5.Pragmatinė tiesos samprata 5 1.6.Objektyvios tikrovės...
Filosofija   
Nuo senų senovės žmonės tikėjo aukštesnėmis galiomis, kurios juos ir baugino, ir teikė vilties. Šlovindami ir aukodami dievams, žmonės tarsi užpildydavo prarają tarp juos skiriančios nežinios. Visa tai tapo giliomis tradicijomis,...
Filosofija   
Renesanso antropocentrizmas ir humanizmas. Pirmą kartą terminas humanismus buvo pavartotas 1808 metais vokiečių leidėjo F. Niethammerio. Šio termino negalima painioti su sąvoka humanis. Šis vardas veikiausiai kilo iš senesnio termino...
Filosofija   
1. Ekstrateoriniai kultūros nusakymo būdai ir vaizdiniai; kultūros įvardinimo problema. Cultura (lot.) kilo iš Colio, labai daug reikšmių turinčio žodžio. Colio reiškia įdirbimą (tiek žemės, tiek ir sielos bei daugybės kitų dalykų),...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 2 GYVENIMO APRAŠYMAS 3 RENĖ DEKARTO FILOSOFIJA 7 PAGRINDINĖS DEKARTO FILOSOFIJOS TEZĖS 14 IŠVADOS 15 LITERATŪRA 17 INTERNETAS 17 ĮVADAS Filosofijos istorija yra ne savavališkai surankiotų keistų dalykų...
Filosofija   
1 Filosofija kaip metafizika. Žmogaus sąmone turi daug formu: mokslas, menas, religija. Filosofija socialine sąmone. Sąmone turejo sąvoką evoliucija. Evoliucija turi tam tikras pakopas. Žmogus kaip gentine butybe, o ne persona. Sąmones...
Filosofija   
Dievo įrodymai
2010-10-25
1.Tomo Akviniečio Dievo įrodymai. Tomas Akvinietis laikomas žymiausiu viduramžių sistematiku. Jis itin nusipelnė sujungdamas aristotelizmą ir Augustino pradėtąją krikščioniškąją tradiciją. Realizmo ir moninalizmo ginče žymiausias...
Filosofija   
VIDURAMŽIŲ EPOCHA (V – XV a.)  II-V a. viduramžių ištakos – gnosticizmas: 1) gnosticizmo formavimasis (I – II a.) 2) svarbiausių gnostinių sistemų kūrimasis (II a.vid.) 3) vėlyvasis gnosticizmas (II a. pab. – III a.)  II –...
Filosofija   
PILIETINE VISUOMENE
2010-10-25
PILIETINĖ VISUOMENĖ – DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAS Įvadas Kokia yra demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis? Pilietinė visuomenė. Taip apibendrinančiai ir trumpai norėčiau pradėti šį rašto darbą. Pasirinkta tema domino...
Filosofija   
ROMANTIZMO MENO FILOSOFIJA. Gimė Vokietijoje. Jienos romantikai – panestetinių idėjų skleidėjai (jiems aukščiausia vertybė/būties forma – meninė kūryba). Žym. atstovas – Frydrichas ŠLĖGELIS. Tai nebuvo individuali filosofija,...
Filosofija   
Filosofijos temos
2010-10-25
Filosofijos temos 1. Filosofinis klausimas, filosofinis veiksmas - svarbiausias Kas yra tikroji būtis, o kas tik regimybė. Atskyrus tikrą būtį nuo netikros kyla jų santykio kl. Kaip reikia gyvent arba ką aš privalau daryti. Pažinimo ir...
Filosofija   
------------------------------ Seminariniai klausimai ------------------------------ 1. Pirmosios filosofinės mokyklos: Mileto, Elėjos. Pitagoras. *Mileto mokykla. Natūrfilosofija. Talis (apie 6 a.pr.m.e) – astronomija, geometrija, fizikas,...
Filosofija   
TURINYS 1. PLATONO IDĖJŲ TEORIJA 2. PLATONO IR ARISTOTELIO SIELOS SAMPRATA 1. IDĖJŲ TEORIJA PLATONO VEIKALUOSE “PUOTA” IR “FAIDONAS” Sokrato mąstymo paskatintas, Platonas pasuko dualizmo keliu: be jutimais suvokiamų daiktų,...
Filosofija   
Untitled TURINYS ĮVADAS Ar
Filosofija   
ETIKOS STUDIJŲ DALYKO RAŠTO DARBAS Tema: Platono keturių dorybių teorija PLANAS ĮŽANGA; I. KLASIKINĖ DORYBĖS SĄVOKA; II. PLATONO DORYBIŲ TEORIJA...
Filosofija   
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS...
Filosofija   
1. F. kilmė ir esmė. Pagrindinių klausimų aptartis. Žmogaus esmės analizė. Filosofija – žm. santykio su transcendentine būtimi (pasauliu) ir pačiu savimi apmastymas. Filosofija atsiradoVIIa.p.m.e. Apmąstymas–išvidinė pastanga žvelgiant...
Filosofija   
Klaipėdos Universitetas Filosofija - (iš gr. kalbos filo - meilė, sofija - išmintis) išminties meilė, sunku pasakyti kas pirmasis šį žodį pavartojo. Taigi...
Filosofija   
Meilė - vertybė
2010-10-25
Turinys I. Meilė – vertybė, o vertybė apriorinė ar personalinė? II. Meilės kaip vertybės samprata. 1. Vertybių hierarchija M. Šėlerio emocinio gyvenimo fenomenologijoje. 2. Vertybių personalizacija M. Šėlerio ...
Filosofija   
Kosmologija iki Sokrato. Pasaulio pažinimo sampratos vystymasis Jonijos mokykla Ši mokykla stebėjo gamtą, todėl jos atstovai buvo vadinami phusikoi ("phusis" - "gamta", iš čia kilo mūsų fizika). Maždaug 6 a.pr.m.e. Egėjaus jūros Mileto...
Filosofija   
Filosofija ir specialieji mokslai Skyrius parengtas pagal šią literatūrą: 1. Anzenbacher Arno. Filosofijos įvadas. - V.: Katalikų pasaulis, 1992. - 343 p. 2. Girnius Juozas. Filosofijos pagrindai // Raštai, t.1. - V.: Mintis, 1991. - 616...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS.................................................................................................................3 1. ŠVENTASIS AUGUSTINAS............................................................................4 1.1. ...
Filosofija   
Tomo Akviniečio moralinio įstatymo koncepcija Doc. dr. Dalia Marija Stančienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas Įvadas Tomas Akvinietis pelnė šlovę ne tik kaip teologas, bet ir kaip filosofas, politikas, teisės įstatymų žinovas...
Filosofija   
Kūrybinė laisvė ir menininko atsakomybė Pratarmė Žmonijos kultūros raidoje įsitvirtino pažiūra į meną kaip netobulos tikrovės humanizavimo bei harmonizavimo būdą. Vienos estetikos koncepcijos kritiškai vertina visuomenės...
Filosofija   
Gėrio ir blogio samprata buvo aktuali visais laikais: Antikoje gėris sietas su menu, viduramžiais - su religiniais idealais, renesanso epochoje gėris buvo apipintas humaniškosiomis vertybėmis. Gėris ir blogis gali būti vertinamas įvairiais...
Filosofija   
Laikas ir erdve
2010-10-25
TURINYS 1. Įžanga 2. Kosminis laikas 3. Vidujybės laikas 4. Erdvė 5. Išvada 2 Įžanga Kiekvienas iš mūsų pamiršo tą momentą, kai pirmą kartą atmerkęs akis...
Filosofija