Nepatvirtinti rašto darbai

Filosofijos buties teorijos

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Filosofija painimo kultūros sistemoje Filosofijos ir filosofavimo sąvokos Filosofavimas – tai minčių apie tai, kas žmogų stebina, jaudina, kas jam kelia nerimą, kankina ir t. t. raiška kasdieniniame gyvenime, o filosofija, tai ką...
Aprašymas


Filosofija painimo kultūros sistemoje

Filosofijos ir filosofavimo sąvokos
Filosofavimas – tai minčių apie tai, kas žmogų stebina, jaudina, kas jam kelia nerimą, kankina ir t. t. raiška kasdieniniame gyvenime, o filosofija, tai ką filosofuojantys žmonės užrašė. Filosofija – vienas iš pažinimo būdų, rūšių. Pasak Bertrano Raselo, mokslas tiria gamtinį pasaulį, o teologija – antgamtinį, tačiau tarp šių dviejų pažinimo sričių, į kurias krypsta žmogaus protas, neišvengiamai atsiranda „niekieno” žemė, kurios dalykas ir atitenka filosofijai.
2. Neofilosofinių pažinimo būdų specifika (mitai, okultizmas, mokslas, menas,politinė ideologija, teologija) ir jų ryšiai bei skirtumai su filosofija
1.Mitai laikomi seniausia ikifilosofinio pažinimo forma. Graikiškai „mythos” reiškia šneką, žodį, pasakojimą. Mokslininkai mitus apibūdina kaip fantastinius pasakojimus apie kosmoso kilmę, pasaulio sandarą, žmonių kilmę, gyvenimo paslaptis ir pan. Tokių pasakojimų aptinkama visose filosofinio mąstymo brandos nepasiekusiose tautose. Mitai reiškėsi visais laikais, kaip visiškai savarankiška pažintinė veikla. Jie intensyviai kuriami ir dabar. Senovės mituose susiformavo religijos, meno formų, mokslo, filosofijos bei politinių teorijų pradmenys. Dabarties mitai reiškiasi religijos, meno, okultizmo ir politinės ideologijos pavidalais. Ryškiausias skirtumas tarp senovės ir naujausių laikų mitų yra dabarties minties kritiškumas bei tikrovės įvaizdžių loginis pagrindimas. Dabartinius politinės ideologijos bei socialinius mitus sunku atskirti. Atpažinti mitą gali tik filosofija. Kaip ir senovėje, socialinių mitų kūrėjai savo „atradimus” pateikia kaip šventą tiesą: mito kūrėjai kritikuoja visus, išskyrus save.
1.Okultizmas – lotyniškos kilmės sąvoka „occultus” – reiškia paslaptingumą, paslėptumą. Šiandien šia sąvoka žymima pažiūrų įvairovė, kurią vienija įsitikinimas, kad tikrovėje, t. y. gamtoje ir pačiame žmoguje, slypi mokslui neprieinamos jėgos, kurios gali suteikti pageidautinų žinių. Viena seniausių okultizmo atmainų – astrologija, t. y. tikėjimas žvaigždžių ir planetų magiška įtaka pasaulio ir žmonių likimui. Senas reiškinys yra ir spiritizmas, t. y. tikėjimas galimybe bendrauti su dvasiomis ir iš jų gauti kitais būdais neprieinamą informaciją. Visiškai šiuolaikiškas spiritizmo metodas tapo ufonautika, t. y. sugebėjimas gauti žinių iš kosmoso „ateivių”. Okultizmas yra glaudžiai susijęs su magija ir mistika. Magija – ir pažiūrų ir veiksmų visuma, pripažįstanti antgamtinės įtaigos jėgą, kurią panaudojus galima veikti gamtos reiškinius ir žmonių gyvenimą, siekiant gerų ir blogų tikslų. Mistika pripažįsta, kad pasaulyje yra antgamtinė dvasinė jėga arba antgamtinis dvasinis pradas, būtinai absoliutus Dievas. Teosofija, tai religinių koncepcijų visuma, mokanti būdų, kaip su antgamtine dievybe susilieti, kaip pažinti pasaulio paslaptis. Antroposofija skelbia, kad „aukščiausias žinojimas” intuityviai, t. y. viršprotiškai, pažinti gyvenimo
Kiti darbai