Nepatvirtinti rašto darbai

juridiniu asmenu rusys ir ju steigimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Turinys Įvadas 2 1. Juridinio asmens sąvoka 3 2. Juridinių asmenų rūšys 4 2.1. Juridiniai asmenys ir jų steigimas 6 2.1.1. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės 6 2.1.2. Viešosios įstaigos 10 2.1.3. Labdaros ir paramos...
Aprašymas


Turinys


Įvadas 2
1. Juridinio asmens sąvoka 3
2. Juridinių asmenų rūšys 4
2.1. Juridiniai asmenys ir jų steigimas 6
2.1.1. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės 6
2.1.2. Viešosios įstaigos 10
2.1.3. Labdaros ir paramos fondas 12
2.1.4. Sodininkų bendrija 14
2.1.5. Politinių partijų ir politinių organizacijos 15
2.1.6. Biudžetinės įstaigos 18
2.1.7. Profesinės sąjungos 19
2.1.8. Asociacijos 20
2.1.9. Nuolatinio arbitražo institucija 21
2.2. Privatus juridiniai asmenys 21
2.2.1. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė 21
2.2.2. Kooperatinė bendrovė 24
2.2.3. Individuali įmonė 25
2.2.4. Daugiabučių namų savininkų bendrija 26
2.2.5. Žemės ūkio bendrovė 28
2.2.6. Kredito unija 30
Išvados 32
Literatūros sąrašas 33
Priedas 35

Įvadas

Temos aktualumas. Lietuvos įmonės, bendrovės ar kitos organizacijos veikia pagal LR įstatymus, poįstatyminiųs aktus, jų pačių sudarytus įstatus ir nuostatas. Įmonių teisės pagrindai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose, tai yra “Civiliniame kodekse”, “Akcinių bendrovių įstatyme” bei “Juridinių asmenų registro įstatyme”.
Įmonių steigimas taip pat turi atitkti visus LR įstatymus ir norminius aktus, kitaip jos negalės veikti, neturės juridinio asmens statuso. Juridinių asmenų registro nuostatai reglamentuoja juridinių asmenų registro paskirtį, objektus, jų registravimą, juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą. Poįstatyminiai teisės aktai nustato juridinių asmenų registro tvarkymo taisykles, valstybės rinkliavos už įmonių registravimą bei už juridinių asmenų registre esančių duomenų ir dokumentų naudojimą dydžius.
Šio darbo tikslas aprašyti juridinių asmenų rūšis ir jų steigimo ypatumus.
Šio darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti juridinio asmens sąvoką, bei jų rūšis.
2. Aprašyti juridinių asmenų steigimo tvarką.
3. Aprašyti įvairių ūkinių bendrijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, unijų, asociacijų steigimą.
4. Pateikti dokumentų sąrašą, reikalingų steigiant juridinius asmenis.

1. Juridinio asmens sąvoka

Pradedant kalbėti apie juridinių asmenų rūšis ir jų steigimą, svarbu išsiaiškinti juridinio asmens sąvoką. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Antroji knyga) juridinį asmenį apibūdina kaip savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.
Juridinio asmens veiklą reguliuoja valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai. Kad juridinis asmuo galėtų veikti, jis turi turėti materialinę bazę, tai vadinama turtiniu atskirtinumu. Savarankiškas disponavimas turtu, reiškiantis, jog juridinis asmuo gali savo vardu įgyti turtą ir juo disponuoti. Organizacinis vieningumas pasireiškia atskirų
Kiti darbai