Nepatvirtinti rašto darbai

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA KURSINIS DARBAS Klaipėda 2007 T U R I N Y S Įvadas 3 1. Informacijos šaltinių apžvalga 5 1.1 Pajamos, pajamų apskaita, grupavimas 5 1.1.1 Pardavimo...
Aprašymas

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA


KURSINIS DARBAS


Klaipėda 2007

T U R I N Y S

Įvadas 3
1. Informacijos šaltinių apžvalga 5
1.1 Pajamos, pajamų apskaita, grupavimas 5
1.1.1 Pardavimo pajamos 5
1.1.2 Paslaugų teikimo pajamos 6
1.1.3 Finansinės veiklos pajamos 7
1.1.4 Pajamų pripažinimo kriterijai. 9
1.1.5 Pajamų pripažinimas apskaitoje pinigų ir kaupimo principu. 9
1.1.6 Kai kurie pajamų pripažinimo atvejai 12
1.2 Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas 13
1.2.1 Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje 14
1.2.2 Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą 15
1.2.3 Sąnaudų pripažinimo kriterijai: 19
1.2.4 Sąnaudų pripažinimas 19
1.2.5 Kai kurie sąnaudų pripažinimo atvejai 20
1.3 Pajamų ir sąnaudų įvertinimas 22
1.4 Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Sąskaitų uždarymas 23
2 Darbo (projekto) metodai ir priemonės 24
2.1 Įmonės “X” pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės “X” charakteristika 24
2.2 Įmonės “X” pajamų ir sąnaudų grupavimas. 26
Darbo projekto rezultatai ir jų aptarimas 28
Išvados 29
Literatūra 30


Įvadas

Kiekvienos įmonės apskaitos politika tūrėtų būti grindžiama bendraisiais apskaitos principais ir nustatyti pripažinimo kriterijus, įvertinimo būdus, grupavimą ir kitus specifinius principus ir jų taikymo procedūras. Reikšminga apskaitos dalis yra apskaitos procedūrų išrašai, kuriuose rodomas ūkinių operacijų apskaitos ir kontrolės algoritmas nuo jų užregistravimo iki atskleidimo metinėje finansinėje atskaitomybėje. Kuo įmonė didesnė, kuo jos veikla įvairesnė, tuo kruopščiau ir detaliau tūrėtų būti rengiama ūkinių operacijų apskaita. Taigi, šiame darbe bus išnagrinėta pajamų ir sąnaudų apskaita.
Pajamos paprastai apibūdintinos kaip iš įmonės ekonominės veiklos (verslo) gauti (kai atsiskaitoma iš karto) ar gautini (kai atsiskaitoma vėliau) pinigai (ar kitas turtas). Pajamos nustatomos pardavus produkciją bei suteikus paslaugas, perpardavus prekes arba nustačius iš kitos įmonės veiklos gautinas sumas nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko. Dėl pirkėjų ir paslaugų gavėjų skolų įmonei, t.y. dėl debetinių skolų, pajamos nesutampa su įplaukomis.
Sąnaudos apskritai gali būti apibūdintos kaip turto sumažėjimas ir kai kurių kreditinių skolų (skolų paslaugų tiekėjams, darbo užmokesčio skolų ir kt.) susidarymas ekonominės veiklos metu. Sąnaudos apskaitoje fiksuojamos tuomet, kai jos patiriamos nepriklausomai nuo pinigų išleidimo laiko (pavyzdžiui, sunaudojus medžiagas, apskaičiavus darbo užmokestį ir pan.). Taigi sąnaudos netapačios jau apibūdintoms piniginėms išlaidoms. Sąnaudas pajamoms uždirbti sudaro parduotų prekių (produkcijos, paslaugų ir perparduotų prekių) faktinė savikaina ir nekomercinės veiklos (finansinės bei investicinės veiklos ir kt.) sąnaudos, susijusios su šios veiklos ataskaitinio
Kiti darbai