Nepatvirtinti rašto darbai

UAB „LIETUVA STATOIL“ MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe 3 Santrauka 5 Summary 6 1. UAB „LIETUVA STATOIL“ IR INFORMACIJOS...
Aprašymas
Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe 3
Santrauka 5
Summary 6
1. UAB „LIETUVA STATOIL“ IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 8
2. MARKETINGO VEIKLOS PLANAVIMO METODOLOGINIAI PRINCIPAI 10
2.1. Marketingo aplinkų analizė 11
2.1.1 Makroaplinka 11
2.1.2 Mikroaplinka 17
2.2 Marketingo kompleksas 21
2.2.1 Prekės, paslaugos 22
2.2.2 Kaina 23
2.2.3 Pateikimas, paskirstymas 24
2.2.4. Rėmimas 26
2.3. Marketingo tyrimas 27
2.4. Galimybių ir grėsmių bei stiprybių ir silpnybių analizė 29
3. UAB „LIETUVA STATOIL“ MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ 30
3.1. UAB „Lietuva Statoil“ marketingo aplinka 30
3.2. UAB „Lietuva Statoil“ marketingo kompleksas 33
3.2.1. Prekės, paslaugos 33
3.2.2. Kaina 36
3.2.3. Pateikimas, paskirstymas 36
3.2.4. Rėmimas 37
3.3. Marketingo veiklos planavimas ir kontrolė UAB „Lietuva Statoil“ 38
3.4. Tyrimas 40
Išvados ir pasiūlymai 45
Literatūros sąrašas 46

Priedai
1 priedas. Įmonės sutikimas dėl vardo naudojimo baigiamajame darbe.
2 priedas. Prekybos objekto konkurencinės pozicijos kriterijų sąrašas.
3 priedas. Klientų aptarnavimo vertinimo standartai.

Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe

Veiklos sritys Profesinės kompetencijos Studijų programos tikslai Darbo potemės Nr.
I. Verslo įmonės kūrimas 1. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. 1.1. Išmanyti Lietuvos ūkio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, sąlygojančias galimybę kurti naują verslą; 3.1
1.2. Atlikti situacijos analizę, leidžiančią numatyti palankias aplinkybes ir galimas grėsmes, įvertinti įmonės veiklos sričių pranašumus ir trūkumus. 3.1
2. Mokėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį. 2.1. Išmanyti įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką; 3.1
2.2. Žinoti LR įmonių įstatymus ir mokėti taikyti juos praktiškai. 3.1
3. Gebėti suprasti verslą kaip sistemą 3.1. Numatyti darbų atlikimo tvarką ir tarpusavio ryšius;
2.2, 3.2
3.2. Sudaryti organizacinę valdymo struktūrą pagal veiklos pobūdį ir tipą. 3.4.
II. Rinkos tyrimas


4. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais. 4.1. Suvokti informacijos svarbą verslui, žinoti informacijos šaltinius. 3.1
5. Gebėti analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis. 5.1. Įvertinti rinkos tyrimo reikšmę ir būtinumą; 3.4
5.2. Taikyti rinkos tyrimo metodus;
5.3. Planuoti ir atlikti rinkos tyrimus;
5.4. Taikyti duomenų analizės metodus;
5.5. Sisteminti duomenis ir parengti rinkos tyrimo ataskaitą.
6. Gebėti priimti sprendimus. 6.1. Įvertinti verslo
Kiti darbai