Nepatvirtinti rašto darbai

tiesioginiai ir netiesioginiai mokesciai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS 1 ĮVADAS 2 2 VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI 3 3 MOKESČIŲ FUNKCIJOS IR SAVYBES 3 4 APMOKESTINIMO PRINCIPAI 5 5 LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA 6 6 TIESIOGINIAI MOKESČIAI 8 6.1 Pelno mokestis. 8 6.2 Gyventojų pajamų...
Aprašymas


TURINYS

1 ĮVADAS 2
2 VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI 3
3 MOKESČIŲ FUNKCIJOS IR SAVYBES 3
4 APMOKESTINIMO PRINCIPAI 5
5 LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA 6
6 TIESIOGINIAI MOKESČIAI 8
6.1 Pelno mokestis. 8
6.2 Gyventojų pajamų mokesčiai. 9
6.3 Kelių mokestis. 9
6.4 Garantinio fondo mokestis. 10
6.5 Kiti mokesčiai. 11
7 NETIESIOGINIAI MOKESČIAI 11
7.1 Pridėtinės vertės mokestis. 11
7.2 Akcizai. 13
7.3 Muitai. 13
7.4 Socialinio draudimo mokesčiai. 15
8 IŠVADOS 17
9 PRIEDAI 18
10 LITERATŪRA 191 ĮVADAS

Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami fnansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių.
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, svarbu rasti tinkamą mokesčių sistemos modelį, kuris užtikrintų teisingas konkurencijos tarp kitų šalių narių sąlygas. Todėl ES pirmiausia reguliuoja netiesioginius mokesčius, t.y. tuos mokesčius, kurie tiesiogiai turi įtakos pačiai rinkai ir konkurencijai – akcizus, pridėtinės vertės mokestį, muitus. Šie pagrindiniai mokesčiai nustatomi pagal ES normas ir direktyvas. Tie¬sio¬gi¬nių mo¬kes¬čių ES nė¬ra su¬de¬ri¬nu¬si, to¬dėl nė¬ra kon¬kre¬čių nor¬mų, ku¬rias Lietuva tu¬rė¬tų tai¬ky¬ti. Šio¬je sri¬ty¬je gre¬ta ki¬tų tei¬sės ak¬tų Lie¬tu¬va tu¬ri va¬do¬vau¬tis ES pri¬im¬tu va¬di¬na¬muo¬ju Mo¬kes¬čių eti¬kos ko¬dek¬su (Co¬de of Con¬duct for Bu¬si¬ness Ta¬xa¬tion), t.y. ver¬slo ap¬mo¬kes¬ti¬ni¬mo tai¬syk¬lė¬mis, ku¬rios iš es¬mės ir sa¬ko, kad tie¬sio¬gi¬niai mo¬kes¬čiai tu¬ri bū¬ti tai¬ko¬mi taip, jog ne¬bū¬tų dis¬kri¬mi¬na¬ci¬nių ar kon¬ku¬ren¬ci¬nių iš¬krai¬py¬mų, taip pat kad bū¬tų už¬tik¬rin¬tas ben¬dro¬sios rin¬kos funk¬cio¬na¬vi¬mas.

Darbo tikslas: išsiaiškinti mokesčių svarbą, jų savybes, ir išanalizuoti kokie yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai.

Darbo objektas: tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai.

Darbo uždaviniai:
1. išsiaiškinti kokie yra pagrindiniai valstybės pajamų šaltiniai;
2. išanalizuoti kokios yra pagrindinės mokesčių savybės ir funkcijos;
3. išsiaiškinti kokie yra pagrindiniai apmokestinimo principai;
4. išanalizuoti pagrindinius mokesčių elementus ir susipažinti su mokesčių sistema Lietuvoje;
5. išsiaiškinti kokie yra tiesioginiai mokesčiai;
6. išsiaiškinti kokie yra netiesioginiai mokesčiai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė.

2 VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI

Norėdama atlikti daugybę funkcijų, valstybė turi disponuoti lėšomis, pakankamomis išlaidoms finansuoti. Šios lėšos “suplaukia” į valstybės iždą iš tokių pagrindinių šaltinių, kaip mokesčiai, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų pardavimai, nuosavybės teisė, negrąžintini neatlyginami pervedimai (grantai) ir skolinimas. Išvardintos įplaukos, išskyrus paskutinį elementą, sudaro valstybės pajamas.
Kiti darbai