Nepatvirtinti rašto darbai

Verslo ekonomikos konspektas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS PRATARMĖ 4 VERSLAS IR JO APLINKA 5 Verslo samprata, tikslai ir funkcijos 5 Verslo rūšys 7 Pagrindinės verslo plėtros sąlygos 8 Verslo aplinka 9 Ekonominės informacijos...
AprašymasTURINYS


PRATARMĖ 4
VERSLAS IR JO APLINKA 5
Verslo samprata, tikslai ir funkcijos 5
Verslo rūšys 7
Pagrindinės verslo plėtros sąlygos 8
Verslo aplinka 9
Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai 10
Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys 11
VERSLO ĮMONĖS IR JŲ VEIKLOS YPATUMAI 15
Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai 15
Įmonės tikslai 16
Įmonės ekonominė pusiausvyra 17
Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai 17
Individuali įmonė 20
Ūkinė bendrija 21
Akcinė bendrovė 23
Valstybės ir savivaldybės įmonė 25
Įmonės steigimas 27
Kitos verslo kūrimo formos 30
Smulkusis ir vidutinis verslas 32
Įmonių sąjungos ir susivienijimai 33
Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesas, jo elementai, rūšys ir fazės. 34
Gamybos tipai 37
Gamybos ciklas 39
Įmonės gamybos struktūra 40
Produkcijos nomenklatūros ir asortimento samprata ir formavimas 41
Produkcijos pardavimo ir gamybos apimčių suderinimas 42
Produkcijos gamybos apimties pagrindimas gamybos pajėgumu. Gamybos pajėgumo samprata. 44
Gamybos pajėgumo apskaičiavimas 45
Prekybos įmonės veikla 47
Paslaugų verslo organizavimo ypatumai 49
VERSLO ĮMONĖS TURTAS 52
Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto klasifikavimas. 52
Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Turto vertės pasikeitimo funkcija. 54
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) 56
Turto naudojimo rodikliai 61
Trumpalaikis turtas, jo sudėtis 62
Atsargų įkainojimo samprata 63
Trumpalaikio turto apyvartumas, jo rodikliai 63
Įmonės kapitalas, jo sudėtis 65
MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS 67
Materialinių išteklių sąvoka ir klasifikavimas 67
Medžiagų sunaudojimo normos 68
Medžiagų panaudojimo efektyvumo rodikliai 68
Medžiagų poreikio skaičiavimas 69
Elektros energijos poreikio skaičiavimas 70
Tiekimo organizavimas ir tiekėjų parinkimas 71
Materialinių išteklių atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. 71
Grafinis atsargų kitimo vaizdavimas 73
Optimalus užsakymo dydis 75
DARBO IŠTEKLIAI 77
Įmonės darbuotojų klasifikavimas 77
Darbuotojų poreikio apskaičiavimas 78
Darbo našumas (produktyvumas) 80
LITERATŪRA 82

PRATARMĖ

Verslo ekonomika – vienas iš profesinei kvalifikacijai įgyti dėstomų dalykų. Šio dalyko tikslas – ugdyti supratimą apie verslą, jo vaidmenį visuomenėje, gebėti apskaičiuoti įmonės veiklos ekonominius rodiklius, pagrįsti veiklos naudingumą.
Verslo ekonomikos modulio studijoms dar stokojama specialios literatūros. Šio studijų modulio konspektai parengti pagal Ekonomikos katedroje suderintą programą. Jie aprobuoti Ekonomikos katedroje (2004-03-31; protokolo Nr. 7) ir skirti neakivaizdinių studijų studentams, tačiau jais
Kiti darbai